02177355340 - 02177358665 info@t-dco.ir
ايده جهت مرتب بودن ريشه فرش
ايده جهت مرتب بودن ريشه فرش

ايده جهت مرتب بودن ريشه فرش

تنها با استفاده از چهل گيس و كمى حوصله با اين روش هم ريشه هاى فرش مرتب ميشن و هم ظاهر قشنگ ترىداره😌

خانه دارى