تمیزکردن چاهک سینک ظرفشویی

تمیزکردن چاهک سینک ظرفشویی

برای تمیز کردن چاهک سینک ظرفشویی، بهتر اسـت سـرکه را درون قـالب یـخ ریخــت و در فریزر گذاشت تا یخ بزند، بعد چند قطعه یخ سرکه را بر روی چاهک سینـک ظرفشویی قرار دارد و آب در حــال جوش بر روی آن ریخت. انداختن چند برش لیـمو تــرش در آب .در حال جوش نیز می تواند بوی ناشی از چاهک سینک ظرفشویی را از بین ببرد

پست های مشابه

شیشه کم‌گسیل

2 نظرات

  1. افرین

یک نظر ارسال کنید